بایگانی‌ ماهانه: نوامبر 2020

0

سه مرحله تخریب ارتباطات عمومی – رسانه ها نباید جایی برای تحقیر افراد بدهند

ارتباطات عمومی در کوزوو اخیراً خراب شده است ، حتی چنین ارتباطاتی با استدلال ها و ایده های کم و با محتوای و ساختار کم به یاد نمی آید ، اما با این همهبسیاری...