بایگانی‌ ماهانه: ژوئن 2020

0

اعتراضات موفق به تنوع و تمرکز نیاز دارد

از نظر اداره یک سازمان ، پروفسور دان وانگ تفاوت زیادی بین رهبران جنبش های اعتراضی و رهبران هر سازمان یا شرکت موفق نمی بیند. وانگ گفت: “رهبران معترض موفق ظرفیت استثنایی برای هماهنگی...